Adatkezelési tájékoztató

Cégadatok

Cégnév: Hungarodentál Kft.
Adószám: 13906353-2-41
Cégjegzékszám: 01-09-879258
Cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 57.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A Hungarodentál  Kft.,1026 Budapest Pasaréti út 57, cégjegyzékszáma 0109879258 (továbbiakban Hungarodentál vagy HD)

valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél)

(Hungarodentál és Ügyfél a továbbiakban közösen: Felek, külön-külön: Fél)

között az Hungarodentál által az Ügyfél részére nyújtott orvosi ,fogorvosi valamint egyéb szolgáltatások tekintetében a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. 

  1. Szolgáltatás 

1.1 Az Hungarodentál az Egyedi Szerződés szerint orvosi, fogorvosi szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban: Szolgáltatások). Az Hungarodentál kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

  1. A Felek jogai és kötelezettségeik

2.1. Az Hungarodentál kötelezettséget vállal, hogy valamennyi Szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja.

2.2. A Szolgáltatás nyújtásának helye elődlegesen a Hungarodentál telephelye, azaz 1126 Budapest, Böszörményi út 13-15. (továbbiakban: Rendelő). Műtéti beavatkozásokat az Hungarodentál a fentiektől eltérő helyszíneken, a vele szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi intézmények telephelyein is nyújthatja. A műtéti beavatkozások helyszínét az Hungarodentál az adott beavatkozás milyensége és az ügyfélsorrend alapján választja ki. A műtéti beavatkozások helyszínét az Hungarodentál egyoldalúan jogosult meghatározni, azok tekintetében az Ügyfél esetleges kívánságait nem tudja és nem köteles figyelembe venni. Az Hungarodentál a Szolgáltatásokat az egészségügyi személyzete és egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). Hungarodentál valamennyi szerződéses kötelezettsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

2.3.  Az Hungarodentál az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a Rendelőben fogadja, és a Felek által külön meghatározott Szolgáltatást nyújtásában részesíti, mely Szolgáltatásért a Hungarodentál díjazásra jogosult. Amennyiben az Egyedi Szerződés másként nem rendelkezik, vagy a szolgáltatás nemére tekintettel Egyedi Szerződés a Felek között nem kerül megkötésre, úgy a mellékletbe foglalt díjat köteles Ügyfél az adott Szolgáltatás ellenértékeként Hungarodentál részére megfizetni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáción túli szolgáltatások díja, a szolgáltatás az adott nemére, az Ügyfél adottságaira, a beavatkozás bonyolultságára és megvalósíthatóságára is tekintettel, egyénenként változik így annak pontos összegét mindenkor az Egyedi Szerződés tartalmazza. 

2.4.  A Hungarodentál köteles az Ügyfelet a kezelések, beavatkozások menetéről, annak kockázatairól, az esetleges lehetséges szövődményekről előzetesen tájékoztatni. Az általános tájékoztatást az 1 .sz. melléklet tartalmazza. A tájékoztatás megtörténtét az Ügyfél az anamnézis lap kitöltésével, speciális esetekben külön hozzájáruló nyilatkozat aláírásával igazolja. A hozzájáruló nyilatkozat Ügyfél általi el nem fogadása esetén az Hungarodentál a Szolgáltatás nyújtását minden további indokolás nélkül megtagadhatja. Egyszerűbb beavatkozások esetén elegendő a szóbeli tájékoztatás / belegyezés is.

2.5.  Az Ügyfél köteles a kezeléseken, a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni az Hungarodentált, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud. Ez vis major esetekben ingyenes, egyébként fenntartjuk magunknak a jogot, hogy amennyiben az adott időpontra pácienst szervezni nem tudunk, kezelés időtartamának megfelelő konzultációs díjat leszámlázzuk. 

2.6. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására az Hungarodentál rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Utóbbi esetben Ügyfél semmilyen fajta kártérítésre/kártalanításra nem jogosult.

2.7.  Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben az Hungarodentál jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni. 

2.8.  Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Hungarodentál a Szolgáltatás nyújtásához szükséges vizsgálatokat elvégezze, és vállalja, hogy a vizsgálatok alkalmával a tőle elvárható teljes mértékben együttműködik. 

2.9.  Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és az Hungarodentál működési rendjét tiszteletben tartani.

2.10. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevétele során a Személyzettel képességei és ismeretei szerint együttműködni ennek során

2.10.1 tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről; 

2.10.2 tájékoztatni őket - saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;

2.10.3 tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról;

2.10.4 a Szolgáltatással kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani;

2.10.5 az Hungarodentál házirendjét betartani;

2.10.6 a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

2.11.  Az Ügyfél köteles az Hungarodentál által készített, a Szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket kitölteni, és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat megtenni. 

2.12. Az Hungarodentál az Ügyfél vizsgálatát követően jogosult megtagadni a Szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha 

2.12.1. a vizsgálat eredménye szerint a kezelést vagy a beavatkozást az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni; 

2.12.2. a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik; 

2.12.3 a konzultáció folyamán, vagy bármikor később az konzulens orvos véleménye alapján az Ügyfél a pszichés állapota okán a beavatkozásra nem alkalmas.

2.13 Hungarodentál a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek –az adott körülmények között lehetséges- figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el. 

2.14. Hungarodentál az Ügyfél felróható magatartásra visszavezethető (pl: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal. 

  1. Díjazás

3.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az Hungarodentál csak a Szolgáltatási Díj teljes egészében történő megfizetése esetében köteles elvégezni a Felek által külön meghatározott kezelést, beavatkozást.

3.2.  Műtéti beavatkozások esetében Ügyfél a Szolgáltatás díját teljes egészében a beavatkozást megelőzően –az Egyedi Szerződés rendelkezései szerint- köteles Hungarodentál részére megfizetni.

3.3. Kezelési –nem műtéti- beavatkozások- esetében az egyes kezelések díját –az Egyedi Szerződésben meghatározott díjrészleteket- köteles Ügyfél a kezelést megelőzően megfizetni. 

3.4. Az Hungarodentál által meghirdetett akciók esetében az akció, illetőleg az akció keretében kötendő Egyedi Szerződés mindenkor az akciós árat tartalmazza. Az akciós ár kizárólag az akcióban meghirdetett feltételek teljesülése esetén érvényes. Amennyiben Ügyfél az akciós feltételeket nem teljesíti, akkor az Hungarodentál a teljes, akció nélküli árnak (akciós kedvezménnyel nem csökkentett alapár) megfelelő díjra jogosult, melyet Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően előre köteles megfizetni Hungarodentál részére.

3.5. Hungarodentál –ellenkező megállapodás hiányában- a Szolgáltatások elvégzését a teljes díj megfizetéséig megtagadhatja. 

3.6.  Amennyiben a Felek megállapodása alapján Ügyfél díjelőleget (Foglaló) teljesít Hungarodentál részére, és az Foglaló befizetése után Ügyfél a szerződéstől eláll, úgy Hungarodentál a befizetett összeg visszatérítésére nem köteles, Ügyfél a befizetett Foglalót elveszti. 

3.7. 24 órán belüli lemondás esetén 10.000 Ft késői lemondási díjat (kötbért) jogosult kiszámlázni a Hungarodentál.

  1. Felelősség

4.1. Az Hungarodentál kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet az Hungarodentál - beleértve a Személyzetet is- szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy az Hungarodentál - beleértve a Személyzetet is - magatartásával állnak összefüggésben.

4.2.  Tekintettel arra, hogy a műtéti illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális, elsődlegesen esztétikai panaszokat okozó elváltozások, bevérzések, változó vastagságú hegek, ínyvisszahúzódás stb. keletkezhetnek az Ügyfél által kért beavatkozás következtében, az Hungarodentál ezzel kapcsolatos felelősségét a 4.1. pontban foglaltak kivételével kizárja.

4.3.  Az Hungarodentál mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy az esztétikai beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt, az Hungarodentál esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget.

4.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a beavatkozáskor közreműködő Személyzet kizárólag szakmai felelősséget vállalhat, azaz a beavatkozást felelősségteljesen, a legnagyobb körültekintéssel, a legjobb tudása szerint végzi el az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. által megkívánt legnagyobb körültekintéssel, gondossággal, és biztosítja a szükséges kontroll vizsgálatot,  utógondozást és korrekciót az előre egyeztetett időpontban. 

4.5. Az Hungarodentál nem vállal felelősséget olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben, vagy a külön szerződésben foglalt kötelezettségeit – különösen a 2.9. pontban foglaltakat - megszegi, illetőleg az orvos –vagy egyéb, az Hungarodentál nevében eljáró személy- által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be. 

4.6. Implantációs beavatkozások körében Hungarodentál az implantátum beszerzése, kiválasztása, és alkalmazása során a lehető legkörültekintőbben, a jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően jár el. Ilyen típusú beavatkozások körében az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az implantáció nem egy életre szóló beavatkozás, annak időtartama az implantátum fajtájától, a műtéti körülményektől és a páciens egyéni hajlamától, életkörülményétől függ, ezért az Hungarodentált a protézisek, implantátumok alkalmazásából folyó, kellő körültekintés mellett előre nem látható következményekért, továbbá az implantátumok, protézisek szervezetre gyakorolt hatásáért felelősséget nem vállal. 

  1. Panaszkezelés

5.1. A hatályos és vonatkozó jogszabályok szerint az egészségügyi szolgáltatóknál ellátásra kerülő valamennyi betegnek lehetőséget kell biztosítani az ellátás bármely szakaszához kapcsolódóan előforduló sérelmek, panaszok bejelentésére és azok kivizsgálására.

5.2. A beteg aktuális egészségügyi ellátásával összefüggő panaszait a beteg vagy hozzátartozója írásban jelenti be. A panaszbejelentésnek tartalmazni kell a beteg általános adatait, a panasz lényegének szöveges leírását, a lényeges körülményeket, a panaszos beteg vagy hozzátartozójának aláírását. 

5.3. A panasz szóban is bejelenthető, azonban ilyen esetben azt minden esetben írásba kell foglalni és a beteg vagy hozzátartozójának aláírásával kell ellátni.Az ellátással kapcsolatos panasszal lehet érni a betegjogi képviselő felé is, aki szükség esetén írásban megteszi a panasz bejelentését a Hungarodental felé. 

5.4. A betegjogi képviselő nevét, fogadóidejét és elérhetőségeit a rendelőben ki kell függeszteni. Bejelentés esetén az ügyvezető orvos igazgató vagy az általa megbízott személy köteles 5 munkanapon belül vizsgálatot elrendelni a panasz kivizsgálására.A kivizsgálást vezető munkatárs a vizsgálat során köteles valamennyi – a panaszbejelentéssel összefüggően érintett – személy véleményét meghallgatni és a bejelentéssel kapcsolatos minden körülményt részletesen megvizsgálni és értékelni.

5.5. A panasz kivizsgálásával megbízott munkatárs köteles a vizsgálatot a felkérést követő 15 munkanapon belül lefolytatni és a vizsgálat eredményét az ügyvezető igazgatóval vagy az általa megbízott személlyel írásban közölni.

5.6. Az ügyvezető vagy az általa megbízott személy a vizsgálat során vagy a vizsgálatot követően köteles  jogi képviselővel a panaszbejelentésben és a vizsgálat eredményével kapcsolatban egyeztetni, melyet követően alakítja ki végleges álláspontját az érintett kérdésben.

5.7. Az ügyvezető vagy az általa megbízott személy köteles a panaszbejelentés időpontjától számított 30 napon belül a vizsgálat eredményéről a panasz bejelentőjét írásban tájékoztatni. Amennyiben a panasz bejelentője és/vagy közvetítője a betegjogi képviselő, az előzőekben meghatározott eljárási rend és határidők betartásával az ügyvezető  vagy az általa megbízott személy köteles a betegjogi képviselőt írásban tájékoztatni a vizsgálat eredményéről.

  1. Adatkezelés 

6.1 Amikor ügyfél a honlapot használja vagy a Hungarodental által aláírásra átadott további  dokumentumot kitölti, eközben – önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján, a regisztráció elvégzésével –  személyes adatait is átadja számunkra.

6.2 Szervezetünk a tudomására jutott személyes adatot az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően meghatározott cél érdekében és kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Ügyfél adatait, amelyek a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan keletkeznek, az adott szakterületi szolgáltató részére kerülnek átadásra, az Ügyfél által önkéntesen elvégzett regisztráció célja és tartalma szerint.

6.3 Az Ügyfél által önkéntesen végzett reg